1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument stanowiący załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem www.osytekfutra.com.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Alicja Osytek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Kuśnierska z siedzibą w 05-090 Raszyn, ul. Mickiewicza 9, NIP: 522 211 40 20, REGON: 015639970,
 3. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 4. Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
 6. Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie a także pracownicy, podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami oraz podmioty dokonujące dostawy Towaru do Klienta.

2. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:

a. złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b. zawarcia umowy sprzedaży,

c. wystawienia faktury VAT,

d. prowadzenia Konta klienta,

e. realizacji usługi Newsletter

2. Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

 1. adres e-mail,
 2. imię i nazwisko,
 3. data urodzenia
 4. nazwa firmy
 5. adres dostawy,
 6. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 7. numer telefonu

3.Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH

1.Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej [email protected]

3. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.